کلمبیا: هواپیمای حامل بازیکنان برزیل در مسیری غیرمجاز حرکت کرده بود