افراد مسلح، موشک ها و نفربرهای خود را به ارتش سوریه تحویل دادند