افراد مسلح، موشک ها و نفربرهای خود را به ارتش سوریه تحویل دادند

65 اتوبوس سبز دولتی ا ظرفیت 35 نفر سرانجام امروز اجازه یافتند که آخرین گروه از افراد مسلح این منطقه را به استان ادلب منتقل کنند.

سرویس خبری