فرمول یک ، شروع‌ مجدد بدون توقف را در فصل ۲۰۱۷ اجرا می کند

سرویس خبری