مردم از استقلال چهارمی نمی خواهند / امید ابراهیمی باید بیشتر شوت بزند