تنبیه به سبک علی دایی؛ نیمکت نشینی غیرمنتظره بعد از 11 هفته