مصاحبه قلیان کشیدنم امشب از تلویزیون پخش می شود / خود فردوسی پور با همه دعوا دارد