بازی با استقلال برای ما نحس بود / اخراج دیوسالار شاهکار داوری بود / انگل های جامعه به من لقب بی وجدان دادند