عکس/ تکرار حرکتی که لک به خاطرش فحش خورد، توسط رحمتی!