ایران سیطره کامل خود را بر تنگه هرمز و خلیج فارس اعلام کرد

سرویس خبری، ایران سیطره کامل خود را بر تنگه هرمز و خلیج فارس اعلام کرد

سرویس خبری