ایران سیطره کامل خود را بر تنگه هرمز و خلیج فارس اعلام کرد