احزاب توانایی هدایت دولت‌ها به سمت تحقق مطالبات مردم را دارند؟