پایان شوم ارتباط کثیف زن متاهل با مرد غریبه / یک شب که تنها بودم او به دیدنم آمد

زن میانسال مدتی پس از آشنایی با مردی وقتی با تهدید از او خواست همسرش را طلاق بدهد و با وی ازدواج کند نمی‌دانست این درخواست چه فرجام شومی برایش به دنبال خواهد داشت.

سرویس خبری