اقدام غیر انسانی و زشت مرد زابلی با زنی که هشت ماهه باردار بود