اقدام غیر انسانی و زشت مرد زابلی با زنی که هشت ماهه باردار بود

مرد همسرکش برای بررسی سلامت روانی‌اش از زندان زابل به بیمارستان روانپزشکی رازی تهران منتقل شد.