هر بار که در مقابل درخواست کثیفشان مقاومت می کردم کتک می خوردم/ نمی دانم از چه کسی بار دارم!

دختر 14 ساله ای که به عنوان خدمتکار در خانه ای در هند مشغول بکار بوده توسط صاحب خانه و پسرش به مدت 6 ماه مورد تجاوز قرار گرفته است.