هر بار که در مقابل درخواست کثیفشان مقاومت می کردم کتک می خوردم/ نمی دانم از چه کسی بار دارم!