عکس: یک زن سرخپوست در حال اپراتوری تلفن

یک زن سرخپوست در حال اپراتوری تلفن؛ مانتانا ۱۹۲۵