قتل شوهر برای مخفی ماندن رابطه سیاه با سه مرد!!

محاکمه زنی که در یک رابطه شیطانی همسرش را به شکل فجیعی به قتل رسانده بود انجام شد و قاتل بار دیگر نتوانست راز های جنایت را مخفی سازد.

سرویس خبری