با انفجار یک ابرنواختر منظومه شمسی شکل‌ گرفت

شکل‌گیری منظومه شمسی با انفجار یک ابرنواختر