گزارش تکان دهنده از فروش کودکان؛ از ۱۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون تومان!