گزارش تکان دهنده از فروش کودکان؛ از ۱۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون تومان!

آنهایی که سالم هستند، گزینه خوبی برای فروش به نظر می رسند. قیمت ها هم با توجه به سن، جنسیت، سلامت و... متغیر است. از صدهزار تومان تا چند میلیون تومان!

سرویس خبری