فیلم / همکاری دانشگاه پزشکی ایران و بولونیای ایتالیا