خداداد عزیزی: من بعد از این همه ‌سال نمی‌توانم خودم را عوض کنم

خداداد عزیزی: خود عادل هم با همه دعوا کرده/ دروغ نمی‌گویم؛ حتی درباره قلیان کشیدنم!