وقتی آمریکا از کاهش رنج مردم سوریه استقبال می کند!