نیروهای سوری خود را برای آزاد سازی دوما آماده می کنند

ارتش سوریه با آزاد سازی شهرک میدعانی خود را برای عملیات آزاد سازی دوما آماده می کند.

سرویس خبری