نیروهای سوری خود را برای آزاد سازی دوما آماده می کنند