دعوت به همکاری بانک تجارت از میان دانش آموختگان دانشگاه ها