تمدید تحریم ها بی اعتمادی به آمریکا را به فضای مجازی آورد