عکس/ ختم شهدای زوار ایرانی انفجار شهر حله عراق در بغداد