کمترین توجه در برنامه ششم توسعه به بهره گیری از ظرفیت دریا شده است

سرویس خبری