جمالی: باید نسبت به تمدید تحریم‌ها توسط سنا واکنش مناسب داشته باشیم