رویترز: اوباما طرح تمدید تحریم ایران را امضا می کند