سفینه روسی دچار مشکل شد

ارتباط زمینی سفینه روسی قطع شد