ناراحتی هواداران خوزستانی از بی توجهی مسئولان به تیمهایشان