«فروشنده» نامزد جوایز سالانه انجمن منتقدان آمریکا شد