فراخوان مردم بحرین به تظاهرات گسترده شبانه

گروه های مخالف نظام حاکم بر بحرین مردم را به مشارکت گسترده در تظاهرات اعتراضی علیه محاکمه آیت الله عیسی قاسم فراخواندند.