فراخوان مردم بحرین به تظاهرات گسترده شبانه

گروه های مخالف نظام حاکم بر بحرین مردم را به مشارکت گسترده در تظاهرات اعتراضی علیه محاکمه آیت الله عیسی قاسم فراخواندند.

سرویس خبری