با این اقدام، روزهای نکبتبار ارتش اسرائیل کلید خورد!