کواترو با نام جدید آئودی اسپرت ، هشت مدل جدید ارائه می دهد

کواترو با نام جدید آئودی اسپرت ، هشت مدل جدید ارائه می دهد

آئودی نام زیرشاخه خودروهای اسپرت قدرتمندش را تغییر می‌دهد.