سنای آمریکا تمدید «تحریم‌های 10» ساله را تصویب کرد