امواج وای فای از کم ضررترین هاست

امواج وای فای از نوع کم ضررترین ها است