جو متشنج از نیمکت صبا به داخل زمین منتقل شد / نقش جابر انصاری و محسن کریمی مثال زدنی است