اذعان ائتلاف تحت رهبری آمریکا به کشتار 54 غیرنظامی در سوریه و عراق