برانکو سرش در کار خودش باشد و دهن بین نباشد / یعنی او نمی تواند بازیکنانش را کنترل کند؟