چامسکی از احتمال سقوط اتحادیه اروپا گفت

پیشگویی چامسکی درباره آینده اتحادیه اروپا