صادرات آب آناناس به افغانستان و آذربایجان

طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 64 تن آب آناناس از کشور صادر شده است.