قلعه نویی: بعد از من به گونه ای قرارداد بستند که پدر باشگاه در آمده