دانش آموزان یک روستای بابل در حسینیه درس می خوانند