استعفای فرکی در کنفرانس خبری بعد از بازی با استقلال خوزستان