عکس: بعیدی‌نژاد سوار بر کالسکه سلطنتی

حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلیس در کالسکه سلطنتی، در مسیر کاخ باکینگهام، برای تسلیم استوارنامه به ملکه