رفراندوم هایی که در ایالت های آمریکا برگزار شد/از قانونی شدن ماریجوانا و شکار تا لغو اعدام

در ایالت های محافظه کار دغدغه مردم حق شکار بوده است و در ایالت های لیبرال، حفظ محیط زیست و ممنوعیت شکار ...