خطبه عقدی که در بیمارستان جاری شد

سرویس خبری، خطبه عقدی که در بیمارستان جاری شد