متلک به روزنامه انتخاباتی قالیباف!

متلک کاریکاتوری به روزنامه انتخاباتی قالیباف!