افزایش نرخ‌ارز ناشی‌ازنگرانی‌نسبت‌به‌آینده‌برجام است

رئیس انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران گفت: نوسانات اخیر نرخ ارز بیش از آن که به علل اقتصادی منسوب باشد به مسایل روانی ناشی از آینده برجام مربوط است.