طلاق، بر رفتار کودکان، چه اثراتی دارد؟

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد کودکان، بعد از طلاق والدینشان، دارای مجموعه ای از تغییرات رفتاری، شامل اضطراب، خود سرزنشی و عملکرد ضعیف در مدرسه می شوند که شدت این تغییرات، به سن کودک، شرایط طلاق و عملکرد روانشناختیِ والدین بستگی دارد. در واقع طلاق اغلب برای والدین و کودکان استرس‌زاست و به همین […]