پادشاه مغرب 12 وزیر این کشور را برکنار کرد

سرویس خبری، پادشاه مغرب 12 وزیر این کشور را برکنار کرد

سرویس خبری